Deaktivátor K

Co je Deaktivátor K?

Deaktivátor K je účinným absorberem škodlivého záření zvodnělých puklin a dalších geologických anomálií, částečně pohlcuje rovněž tzv. elektromagnetický smog (vyzařování např. z počítačů, televizorů, radií, mobilních telefonů a jiných elektrických spotřebičů).

Jak pracuje Deaktivátor K?

Deaktivátor K pracuje jako zatlumený resonanční obvod v oblasti MHz, absorbuje elektromagnetickou energii vycházející ze země, ze zvodnělých anomálií, které negativně působí na živé organismy, člověka nevyjímaje. Předností Deaktivátoru „K“ také je, že působí v rozsahu několika desítek metrů, přičemž škodlivou energii jen lokálně nestíní ani neodklání, nýbrž absorbuje.Aby absorbce ve zvoleném prostoru byla optimální, používá se dvou Deaktivátorů osazených proti sobě kolmo v ose směru a rovině do maximální vzdálenosti 35 m. Pro zvýšenou účinnost lze instalovat na jednom objektu i dvě soupravy do kříže, přičemž rozsah účinnosti Deaktivátoru se zvyšuje do maximální vzdálenosti 60 m. Zařízení lze instalovat v bytech, rodinných domcích, bytových domech, školách, institucích, na zahradách, v chlévech a všude tam, kde hrozí působení negativních vlivů z podloží. Deaktivátor „K“ plní svoji funkci i tehdy, je-li mezi soupravou deaktivátorů překážka, jako např. beton, zeď, skříně apod. Funkce přístroje není těmito překážkami omezena.

Deaktivátor K pracuje trvale a dlouhodobě, není elektricky napájen, nemá žádné vedlejší negativní účinky. Naše firma jej vyvíjela a postupně zdokonalovala po dobu 12 let. Účinnost zařízení byla nezávisle ověřována zkušenými praktickými proutkaři a vědeckými pracovníky v oblasti hydrogeologie, geofyziky, psychoenergetiky a psychotroniky.Výsledky ověřovacích zkoušek jednoznačně potvrzují deklarované schopnosti.

Životnost

Životnost zařízení řádně chráněného proti poškození je 15 let. Deaktivátory “K” nepotřebují údržbu, fungují spolehlivě při teplotě v rozmezí od + 50°C až do -30°C.

Záruční podmínky

Na výrobek se poskytuje záruka v délce 2 let od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu nebo chybou výroby, dále na správnou funkci přístroje, ale pouze tehdy, byl-li výrobek používán v souladu s doporučením v návodu k použití. Záruka se nevztahuje na optické změny, které vzniknou běžným používáním a které neovlivňují funkční schopnosti. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího a dále škod vzniklých vinou kupujícího.

Likvidace přístroje

Nepoužívaný nebo poškozený Deaktivátor “K” je třeba řádně ekologicky zlikvidovat ve sběrných místech odpadů nebo zaslat zpět na adresu výrobce, který provede řádnou ekologickou likvidaci.